งานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข้อมูลโครงการ งบประมาณปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการดำเนินงานด้านงานบริการวิชาที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการไปตามหน่วยงานภายในทั้งระดับคณะ สำนัก สถาบันและศูนย์ เพื่อการดำเนินงานเกิดการกระจายไปอย่างทั่วถึงในทุกพันธกิจ ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการจัดทำแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยแบ่งกลุ่มโครงการ/กิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

       1. กลุ่มโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณแผ่นและการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯ

       2. กลุ่มโครงการบริการวิชาการที่มีการสร้างรายได้

       3. กลุ่มโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการวิจัย

       มีรายละเอียด ดังนี้

1. กลุ่มโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณแผ่นและการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯ

ที่

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

1

โครงการพัฒนาจิตอาสาและประกาศหมู่บ้านราชภัฎต้นแบบด้านจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา

700,000

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

2

โครงการนวัตกรรมการจัดการน้ำการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

800,000

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

3

โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้วยทุนทางทรัพยากรและภูมิปัญญาชุมชนสู่การสร้างสรรค์อาหารท้องถิ่นฯ

600,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4

โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำชุมชนฯ

300,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

600,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6

โครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบมวยโคราช เพื่อการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

700,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7

โครงการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถิ่น ตามแนวทาง NRRU- SCIENCE ACTIVE LEARNING

800,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8

โครงการเยาวชนไทยรุ่นใหม่น้อมใจภักดิ์รักในหลวง

700,000

คณะวิทยาการจัดการ

9

โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP)

2,546,100

คณะวิทยาการจัดการ

10

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับรายได้ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยในเทศบาลนครราชสีมา

600,000

คณะวิทยาการจัดการ

11

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จากนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

600,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านให้เหมาะสม กับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น

800,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)

600,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

14

โครงการพัฒนาระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ร่วมกับระบบสูบน้ำด้วยเครื่องยนต์เพื่อการเกษตรแบบเดิม เพื่อการปลูกผักของกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ณ พื้นที่ บึงพุดซา ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

100,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15

โครงการพัฒนาระบบไล่แมลงอัจฉริยะต้นแบบสำหรับแปลงผักปลอดสารพิษ

100,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16

โครงการพัฒนาเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยพลังงานชีวมวล

100,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

17

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,000,000

คณะครุศาสตร์

18

โครงการการพัฒนาระบบผลิตและพัฒนาครูฯ

900,000

คณะครุศาสตร์

19

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มเหงรังแกกันของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา

850,000

คณะครุศาสตร์

20

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ตำบลธงชัยเหนือ

600,000

คณะสาธารณสุขศาสตร์

21

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยใช้หลักปฏิบัติ  8 ประการ

500,000

คณะสาธารณสุขศาสตร์

22

โครงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งชุมชนเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี

600,000

สถาบันวิจัยและพัฒนา

23

โครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ราชภัฏราชสีมาสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

700,000

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

24

โครงการบวร  (บ้าน วัด โรงเรียน) “นักศึกษานักพัฒนา”ราชภัฏราชสีมา สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา ยั่งยืน

300,000

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

25

โครงการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2,100,000

สำนักคอมพิวเตอร์

26

การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการปฏิรูปครู

800,000

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

27

โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ฯ

200,000

สำนักวิทยบริการ

28

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ฯ

500,000

กองพัฒนานักศึกษา

29

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากในพื้นที่ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

1,900,000

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช

30

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งประดิษฐ์เพื่อการใช้งานภายในชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

400,000

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช

31

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในตำบลหนองระเวียงอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

300,000

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช

32

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลหนองระวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

400,000

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช

กลุ่มโครงการที่ได้รับการจัดสรรตามพันธกิจ (บริการวิชาการ) ของมหาวิทยาลัยฯ

1

โครงการวางแผนการผลิตและการจัดการดูแลพริกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกและลดต้นทุนในพื้นที่ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

50,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ด้วยเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพยั่งยืน ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

20,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมูลโคและวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

50,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร (พื้นที่ปกปักป่าทุ่งรกฟ้า) หมู่ที่1 บ้านขนงพระเหนือ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

50,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5

โครงการอบรมการทำสารสกัดสมุนไพรและทำสบู่จากสารสกัดสมุนไพร

30,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6

โครงการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่อไม้ หมู่ที่1 บ้านขนงพระเหนือ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

30,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7

โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โซน4 อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

60,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านทับสวาย ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

95,900

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

150,00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10

โครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนงพระ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และตราสินค้ากลุ่มขนงพระ

110,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

410,000

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

12

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับกลุ่มคนพิการ

50,000

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

13

โครงการจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชน

30,000

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

14

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนผลงานทาง วิชาการสาธารณสุข ไทย - ลาว ครั้งที่ 6

150,000

คณะสาธารณสุขศาสตร์

15

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านให้เหมาะสม กับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น

591,400

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)

420,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

17

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จากนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

420,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

18

โครงการพัฒนาระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ร่วมกับระบบสูบน้ำด้วยเครื่องยนต์เพื่อการเกษตรแบบเดิม เพื่อการปลูกผักของกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ณ พื้นที่ บึงพุดซา ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

80,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

19

โครงการพัฒนาหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ขนาดเล็กสำหรับพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัย

200,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20

โครงการพัฒนาเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยพลังงานชีวมวล

80,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21

การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมงานวิจัยกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

80,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22

พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP)

112,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

23

เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

35,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

24

โครงการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีสรรถนะของครูยุคใหม่

540,000

คณะครุศาสตร์

25

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มเหงรังแกกันของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา

510,000

คณะครุศาสตร์

26

โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ (Literacy) และบ่มเพาะการเป็นพลเมืองที่ดี (Active Citizen) ในเด็กปฐมวัย ผ่านสื่อหนังสือนิทานทำมือ/อิเล็กทรอนิกส์ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชุน

1,007,000

คณะครุศาสตร์

27

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2,428,000

คณะครุศาสตร์

28

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้า เพื่อส่งเสริมอาชีพของบ้านมะค่า ตำบลโคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

20,000

คณะวิทยาการจัดการ

29

โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

20,000

คณะวิทยาการจัดการ

30

โครงการอบรมการพัฒนาอาชีพและความรู้ทางการตลาด หมู่ที่ 19

ชุมชนโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

20,000

คณะวิทยาการจัดการ

31

โครงการ การผลิตสื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านโคกกระชาย ตำบลโคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

20,000

คณะวิทยาการจัดการ

32

โครงการ การพัฒนานักสื่อความหมายโคราชจีโอพาร์ค บ้านเลิศสวัสดิ์ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ยูเนสโกจีโอพาร์ค

20,000

คณะวิทยาการจัดการ

33

โครงการ การอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการข้อมูลในชุมชนด้วยการประมวลผลบนคลาวน์

20,000

คณะวิทยาการจัดการ

34

โครงการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการด้านการเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน

20,000

คณะวิทยาการจัดการ

35

โครงการบริการยื่นภาษีระบบออนไลน์ประจำปีภาษี 2562 (ครั้งที่ 4)

32,000

คณะวิทยาการจัดการ

36

โครงการบูรณาการความรู้ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม

30,600

คณะวิทยาการจัดการ

37

โครงการออกค่ายคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้กับโรงเรียนในชุนชน

50,000

คณะวิทยาการจัดการ

38

โครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

38,170

คณะวิทยาการจัดการ

39

โครงการการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และประชาสัมพันธ์หลักสูตร

22,073

คณะวิทยาการจัดการ

40

โครงการ “การสร้างสื่อออนไลน์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา”

70,000

สำนักคอมพิวเตอร์

41

โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี

230,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์

42

โครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบุญวัฒนา 

ครั้งที่ 4

44,480

ศูนย์วิทยาศาสตร์

43

โครงการบริการวิชาการ  ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา  ครั้งที่ 5

115,700

ศูนย์วิทยาศาสตร์

44

โครงการบริการวิชาการ  ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  ครั้งที่ 5

133,400

ศูนย์วิทยาศาสตร์

45

โครงการบริการวิชาการ  ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  ครั้งที่ 3 

98,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์

46

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการ

10,000

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช

 

 

2. กลุ่มโครงการบริการวิชาการที่มีการสร้างรายได้

ที่

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย ในพื้นที่เขตเทศบาลนครราชสีมา

420,000

คณะวิทยาการจัดการ

2

โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 ตำบล  1 ผลิตภัณฑ์

2,546,100

คณะวิทยาการจัดการ

3

โครงการพัฒนาหลักสูตรสำหรับบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ของคณะวิทยาการจัดการ

5,000

คณะวิทยาการจัดการ

4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

250,000

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 

      3. กลุ่มโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการวิจัย

ที่

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1

โครงการ การสังเคราะห์และการวิเคราะห์พลิเมอร์ของไซโคลเดกซ์ทรินที่ละลายน้ำแบบใหม่ชนิดประจุลสำหรับการนำส่งยาต้านจุลชีพ

250,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

โครงการ การพัฒนาอุปกรณ์วิเคราะห์แบบกระดาษสำหรับตรวจสอบไนไตรท์ (NO2) ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

250,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

โครงการ การพัฒนาถ่ายทอดนวัตกรรมผัดหมี่โคราชกึ่งสำเร็จรูปร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์

2,222,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4

โครงการอุทยานธรณี (Satun Geopark) สู่อุทยานธรณีโลก (Global Geopark) เพื่อศึกษาวิจัยหินสาหร่ายสโตรมาโตไลท์ ช้างสเตโกดอน และซากดึกดำบรรพ์อื่น

2,998,200

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5

โครงการ การสำรวจและเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรในป่าบุ่งป่าทามจังหวัดนครราชสีมาเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม

805,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6

โครงการ การศึกษาอิทธิพลปัจจัยการผลิตต่อปริมาณสารสำคัญและสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สารสกัดที่ได้ กรณีศึกษากัญชาสายพันธุ์ Cannabis Sativa L. จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

3,564,572

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7

โครงการ การพัฒนาฐานข้อมูลจัดทำการเกษตรเพื่อสร้างแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจากทรัพยากรน้ำของกลุ่มเกษตรกรโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนสนับสนุนเกษตรยุคดิจิทัล

1,000,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8

โครงการ การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมา

600,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

9

โครงการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยการใช้ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผลิตภัณฑ์นาแปลงใหญ่ ในตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

120,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10

โครงการ การพัฒนาระบบจัดการวารสารออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

30,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11

โครงการ การพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องจักรแบบมีผู้ฝึกสอน ในการทำนายภาวะโรคเบาหวานของประชาชนในพื้นที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรพ์ จังหวัดนครราชสีมา

30,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12

โครงการ การเตรียมเส้นใยนาโนจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ผสมกาวไหมด้วยวิธีการอิเล็กโทรสปินนิง

30,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13

โครงการ การเปรียบเทียบวิธีการผลิตสารสกัดจากข้าว สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

30,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14

โครงการ การศึกษาความชุกของปรสิตเม็ดเลือดในเลือดสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา

30,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

โครงการ การระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาจากอ่างเก็บน้ำลำฉมวก จังหวัดนครราชสีมา

30,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16

โครงการ การพัฒนาฐานทรัพยากรพืชท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

30,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17

โครงการ การศึกษาประสิทธิภาพของเตาแก๊สชีวมวลสำหรับใช้ในครัวเรือนโดยใช้เศษเหลือทิ้งจากข้าวเป็นเชื้อเพลิง

30,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18

โครงการ การพัฒนาสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Cloud based learning เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา

30,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19

โครงการ การพัฒนาอุปกรณ์วิเคราะห์แบบกระดาษสำหรับตรวจสอบไนไตรท์(NO2) ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

250,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20

โครงการ การสังเคราะห์และการวิเคราะห์พอลิเมอร์ของไซโคลเดกซ์ทรินที่ละลายน้ำแบบใหม่ ชนิดประจุลบสำหรับการนำส่งยาต้านจุลชีพ

250,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21

โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการละลายของขมิ้นชันด้วยการตกผลึกร่วมกับกรดอะมิโน

25,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22

โครงการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

1,700,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23

โครงการ การพัฒนาแป้งและแป้งดัดแปรจากข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์และการประยุกต์ใช้ในอาหาร

358,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24

โครงการวิจัยและพัฒนาบัวบกโคกเพื่อเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรท้องถิ่นในพื้นที่ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

40,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยการใช้ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผลิตภัณฑ์นาแปลงใหญ่ ในตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

120,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26

โครงการบูรณาการเรียนการสอน การจัดการความรู้ และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาตามแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียง ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

205,000

คณะวิทยาการจัดการ

27

โครงการส่งเสริมบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคมและบูรณาการศิลปะวัฒนธรรมทุกหลักสูตร

220,000

คณะวิทยาการจัดการ

28

โครงการต้นทุนและและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในกระชัง: กรณีศึกษาบ้านมาบกราด ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

20,000

คณะวิทยาการจัดการ

29

โครงการแนวทางการพัฒนาที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) สู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย กรณีศึกษาชุมชนมาบกราด อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

20,000

คณะวิทยาการจัดการ

30

โครงการการศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการจัดการของผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านมาบกราด ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

20,000

คณะวิทยาการจัดการ

31

โครงการ ศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านมาบกราด ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

20,000

คณะวิทยาการจัดการ

32

โครงการบูรณาการเรียนการสอน การจัดการความรู้ และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาตามแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียง ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

205,000

คณะวิทยาการจัดการ

33

โครงการส่งเสริมบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคมและบูรณาการศิลปะวัฒนธรรมทุกหลักสูตร

220,000

คณะวิทยาการจัดการ

34

โครงการ การจัดการความรู้การจัดทำบัญชี เพื่อบริหารจัดการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

20,000

คณะวิทยาการจัดการ

35

โครงการ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนชุนชน ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

20,000

คณะวิทยาการจัดการ

36

โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

20,000

คณะวิทยาการจัดการ

37

โครงการบูรณาการเรียนการสอน และบริการวิชาการหลักสูตรบัญชี

75,000

คณะวิทยาการจัดการ

38

โครงการบัญชีต้นทุนอาชีพ

48,000

คณะวิทยาการจัดการ

39

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนด้านการตลาด กับการวิจัย และบริการวิชาการทางสังคมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

30,000

คณะวิทยาการจัดการ

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 16 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่