งานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะบัณฑิต และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาปรัชญา                

          แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นำสังคม

 

 

 

วิสัยทัศน์        

          เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่นภายในปี 2575

          หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับการจัดอันดับสถาบันการผลิตครู 1 ใน 5 ของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

 

วันที่เผยแพร่ 06 พฤศจิกายน 2561
ผู้เผยแพร่ admin